דרושה: תמונת הצלחה

אורן כהן, סמנכ"ל ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה וחבר רשת "מעוז", הוביל מהלך לבניית ייעוד משותף ליחידות האגף שהוא מנהל.

כשאורן כהן נכנס לתפקיד ראש אגף חברה וממשל, חיכו על שולחנו משימות האגף: ממשל, חברה, רגולציה ושילוב יוצאי אתיופיה.

בתיק "ממשל", האחריות היא על הטמעת שיטות עבודה מתקדמות בממשלה וייזום רפורמות ממשלתיות. תיק "חברה" כולל אחריות על שיתופי פעולה בין־מגזריים, שיפור השירותים החברתיים, מדיניות חברתית ותכניות ממשלתיות לאוכלוסיות נבחרות כמו ניצולי שואה. תיק "רגולציה" כולל אחריות על שיפור והפחתת הרגולציה הקיימת ועל אופן גיבוש רגולציה חדשה ורפורמות רגולטוריות, והמטה לשילוב יוצאי אתיופיה שאחראי עלתכלול ומעקב אחר יישום החלטות הממשלה בתחומיםהשונים.

כמה חודשים לתוך התפקיד ואורן הבין שיש צורך לע שות כאן רגע סדר ולחדד, ולכן מטרת תכנית ה" 100 יום" היתה להגדיר את ייעוד האגף וליצור שפה משותפת בין חברי הצוות וההנהלה, שיאפשרו לאגף לפעול באפקיטיביות, בקול אחד וברור, ובניצול הפוטנציאל לשיתופי פעולה בין היחידות השונות.

השלב השני הוגדר כביסוס מפת דרכים לפעילות. האגף ותמונת הצלחה שלו – שתאפשר קבלת החלטות לגבי פעולות קיימות וגם לגבי הזדמנויות ויוזמות חדשות.

בשני השלבים נעשתה עבודה של יצירת הרעיון המארגן יחד עם חברי הצוות תוך בדיקת ההלימה בינו ובין פעילות האגף ותוכניות העבודה.

במהלך מאה ימי הליווי, התקיימו סדרת מפגשים עם ההנהלה וצוות האגף שמהן חודד והוגדר ייעוד האגף:"לחולל שינויים מבניים ותרבותיים במטרה לקדם עבודת מטה מיטבית ומדיניות חברתית מתקדמת, לשפר את התיאום והאמון בין גופי הממשלה ולהגביר את האפקטיביות הממשלתית".

כמו כן הומשג ה"איך" – התרבות הארגונית של האגף ופרופיל "חבר/ת הצוות הרצוי/ה . תכנית העבודה של האגף לשנת 2019 נבנתה בראי הייעוד המשותף, והוא צפוי להמשיך ולשמש מצפן לעבודת האגף בשנים הקרובות.